TJTA104

Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus

Jyväskylän yliopisto

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien suunnittelua ja toteutusta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.

Aikataulu

Ti 23.5.2017 12:15 - 14:00 Luento 1 Ag Delta Intro (kurssirakenne, harjoitustyöohjeistus, työkalut) Sonja Kärkkäinen
Ti 30.5.2017 12:15 - 14:00 Demo 1 Ag B112.1 (Africa) Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Kärkkäinen
Pe 2.6.2017 Käyttöliittymän uusien ja vanhojen kuvien palautus W-asemalle Kärkkäinen
Ti 6.6.2017 12:15 - 14:00 Demo 2 Ag B112.1 (Africa) Vertaisarviointi Kärkkäinen
Ma 12.6.2017 Vertaisarvioinnin palautus W-asemalle Kärkkäinen
Ti 20.6.2017 12:15 - 14:00 Demo 3 Ag B112.1 (Africa) Harjoitustyön viimeistely Kärkkäinen
Pe 31.7.2017 Harjoitustyön palautus W-asemalle Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

Ihmisen huomioiminen teknologian kehitysprosessissa vaatii laajaa osaamista käytettävien ja miellyttävien teknologisten sovellusten suunnittelemiseksi. Kurssin tietojen avulla opiskelija tiedostaa teknologian ihmislähtöiseen suunnitteluun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun ja toteutuksen perusteet. Opiskelija osaa lisäksi arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyystutkimuksen menetelmiä.

Esitietovaatimukset

ITKY100-kurssi

Kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kummatkin kurssit tai toisen kursseista, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Opetusmuodot

Luentoja yhteensä 28 tuntia, joista 26 tuntia on videoluentoja ja ensimmäisellä luentokerralla käsitellään opintojakson käytänteitä sekä tehtävää harjoitustyötä. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään harjoitustyön tekemiseen. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi. Videoluennot voi katsoa etänä. Demoissa saa ohjeistusta harjoitustyön tekemiseen ja viimeistelyyn.

 • 5 op =

 • + 28 tuntia luentojen seuraamista

 • + 6 tuntia demoissa työskentelyä

 • + 20 tuntia kirjalliseen materiaaliin perehtymistä

 • + 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen sisältäen oppimispäiväkirjan laatimisen

Suoritustavat

Kurssin luentojen seuraaminen (videoluentojen katsominen ja kontaktiluentoihin osallistuminen). Harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä, toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä tehdään käyttäjälähtöisesti suunnitellun sovelluksen kirjallinen kuvaus, suunnitteluratkaisut argumentoiden. Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään muun muassa suunnitelmien vertaisarviointia. Harjoitustyö raportoidaan kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti.

Kurssin läpäiseminen edellyttää kurssilla annettujen tehtävien (käyttöliittymän uudelleensuunnittelu, vertaisarviointi, kurssipäiväkirja, harjoitustyö) palauttamista annettuihin päivämääriin mennessä ja näiden linkittämisen Korppi-lomakkeeseen oikein. Ilman toimivia linkkejä harjoitustyötä eri osioineen ei pystytä arvioimaan.

Arviointi

Asteikolla 1-5. Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten

 • - kattavasti työssä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia, sekä perusteltu tehdyt suunnitteluratkaisut
 • - hyvin käyttäjälähtöisyyden eri näkökulmat on sisällytetty työhön
 • - miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta - miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin

Mallipohjat ja ohjetiedostot

Kurssilla käytettävät mallipohjat ja ohjeistukset.

Polkuavaimen kurssin videoluentoihin löydät Korpista kurssin verkkosivuilta.

Demotehtävät

Jokaista demotehtävää varten on yksi tapaamiskertaa. Tarkista aikataulu ja ilmoittaudu Korpissa ryhmään.

Demo 1

Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut

Käyttöliittymän yhden toiminnon uudelleensuunnittelu havainnollistetaan käyttöliittymäkuvapolkuna. Tarkoitus on tuoda esille kuva kuvalta kuinka toiminto on uudelleensuunniteltu eri toimintovaiheissa. Muistakaa perustella tekemänne suunnitteluratkaisut harjoitustyössänne tutkimustietoon nojautuen. Kuvapolussa tulee olla vähintää kolme kuvaa aikaisemmasta käyttöliittymästä ja kolme kuvaa uudelleensuunnitellusta käyttöliittymästä. Kuvapolut palautetaan verkkolevylle pdf-tiedostona 2.6.2017 mennessä. Niiden osoitteet tulee ilmoittaa Korpin lomakkeella.

Harjoitustyön ohjeistus sekä siinä olevaan esimerkkiin liittyvät tiedostot

Demo 2

Vertaisarviointi

Lisätkää tekemänne vertaisarviointi verkkolevylle pdf-tiedostona 12.6.2017 mennessä ja käykää merkitsemässä verkko-osoite Korpin lomakkeelle.

Demo 3

Harjoitustyön viimeistely

Lisätkää tekemänne harjoitustyö ilman kuvia verkkolevylle pdf-tiedostona ja merkitkää Korpin lomakkeelle harjoitustyönne internet-osoite 31.7.2017 mennessä. Harjoitustyöpäiväkirja tulee jokaisen palauttaa verkkolevylle pdf-tiedostona merkitä sen osoite Korpin lomakkeelle 31.7.2017 mennessä.

Kurssilla käytettävät mallipohjat ja ohjeistukset

Harjoitustyö

Harjoitustyö eri osa-alueineen toteutetaan 2 tai 3 hengen ryhmissä ja palautetaan kirjallisena raporttina verkkolevylle 31.7.2017 mennessä. Jokainen ryhmän jäsen täyttää kurssin aikana kurssipäiväkirjaa, jotka lisätään myös verkkolevylle. Mallipohjat kurssipäiväkirjalle ja harjoitustyölle löytyvät materiaaleista.

Hallinnollisista syistä on erityisen tärkeää, että muistat käydä täyttämässä Korppiin verkko-osoitteet, josta pyydetyt dokumentit löytyvät. Jos verkko-osoitetta ei ole Korppin täytetty, arviointia ei voida suorittaa.

Aikataulu

 • 2.6.2017 käyttöliittymän toimintopolut ja uudelleen suunnitteltu toiminto verkkolevylle. Alkuperäisestä kuvapolusta tulisi olla vähintään kolme kuvaa ja uudelleensuunnitellusta kuvapolusta myös tulisi olla vähintään kolme kuvaa. Molemmat tulisi palauttaa verkkolevylle pdf-tiedostona ja ilmoittaa Korpin lomakkeella niiden osoitteet.
 • 12.6.2017 vertaisarvioparinne toimintopolusta verkkolevylle pdf-tiedostona
 • 31.7.2017 ryhmän harjoitustyöraportti verkkolevylle pdf-tiedostona
 • 31.7.2017 jokaisen ryhmän jäsenen kurssipäiväkirja verkkolevylle pdf-tiedostona

1. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelu

Valitkaa mielestänne parannusta vaativa käyttöliittymä. Analysoikaa parannusta vaativat kohdat valitsemallanne tavalla. Toteuttakaa yhteen toimintoon perustuen käyttöliittymän uudelleen suunnittelu kurssilla esitettyjen asioiden näkökulmasta. Lähtökohtana on suunnitteluratkaisujen perustelu aikaisempaan tutkimukseen viitaten. Havainnollistakaa uudelleen suunniteltu toiminto käyttöliittymäkuvapolkuna. Kuvapolussa tulee olla vähintään 3 kuvaa.

Laittakaa käyttöliittymäkuvat vanhasta toimintopolusta sekä uudelleen suunnittelemastanne toiminnosta verkkolevylle 2.6.2017 mennessä.

Lisäksi voi lisätä työvaihekuvia havainnollistaakseen suunnitteluprosessia.

2. Vertaisarviointi

Tehkää toisen ryhmän käyttöliittymästä arviointi joko itsenäisesti tai demoissa (6.6.2017). Saatte tiedon vertaisarviointiparistanne ja linkin vertaisarviointiparinne verkkolevylle ennen 5.6.2017. Laittakaa tekemänne vertaisarviointi verkkolevylle 12.6.2017 mennessä. Käykää lisäämässä verkko-osoite tekemäänne vertaisarviointiin Korppiin. Valitkaa saamastanne arvioinnista muutokset (vähintään 3), joihin otatte kantaa, eli perustelette lähdekirjallisuuden avulla muutoksen puolesta tai muutosta vastaan, ja raportoikaa se harjoitustyörapostissa. Perustelkaa valintanne luennoilla esitettyihin asioihin perustuen. Lisätkää saamanne vertaisarviointi harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Kirjoitusohje

Harjoitustyö on raportti, jossa kuvataan, pohditaan tai selitetään jotakin ilmiötä tiiviisti pohjautuen lähdekirjallisuuteen. Harjoitustyössä pyritään käsittelemään aihetta johdonmukaisesti valitusta näkökulmasta lähdekirjallisuutta tiivistäen sekä viitaten tieteellisiin lähteisiin (kuten tieteelliset journal-julkaisut ja konferenssipaperit). Lähteistä tulee löytää ydinasia käsiteltävän näkökulman suhteen, sekä lähteiden avulla tulee löytyä käyttöliittymäsuunnittelussa tehtyjen muutoksien perustelut.

Harjoitustyön tekstiosa jakautuu otsakkeisiin ja alaotsakkeisiin. Lopetus eli johtopäätökset on kooste keskeisistä johtopäätöksistä. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös esitetyn asian käytännöllistä merkitystä ja viimeistään tässä osassa kirjoittaja tavallisesti tuo esiin omia näkemyksiään käsitellystä aiheesta, tutkimusten tuloksista ja ylipäätään argumenteista (väittämistä), joita harjoitustyössä on tuotu esiin.

Kiinnitä huomioita näihin: KIRJOITA AUKI sisällölliset teemat. RAJAA näkökulmasi. ESITTELE keskeiset käsitteet sopivassa yhteydessä. Opettele PROBLEMATISOIMAAN asioita. Toisin sanoen älä ota lukemaasi sellaisenaan äläkä tyydy vain toistamaan mitä lähteet sanovat, vaan pohdi lukemaasi omalta kannaltasi, esitä lukemallesi kysymyksiä ja yritä löytää niihin vastauksia. Tämä on asioiden kriittistä arviointia. Ennen muuta: ARGUMENTOI omien näkemystesi ja kysymyksenasettelujesi puolesta. Mitä argumentointi on? Se on ajatusten esittämistä ja niiden puolustamista ja perustelemista. Argumentointi on kaiken opiskeluun ja tutkimukseen liittyvän toiminnan ytimessä.

Ohjeita harjoitustyöhön

 • Harjoitustyössä on noin 10 tekstisivua. Kansilehti, sisällysluettelo, liitteet ja lähdeluettelo eivät ole tekstisivuja.
 • Kuvia käyttöliittymäpoluista ei liitetä harjoitustyöraporttiin, vaan ne löytyvät Korpin linkin alta.
 • Saamanne vertaisarviointi liitetään harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Harjoitustyön rakenne

 1. Johdanto: Harjoitustyön idea, mikä on teema ja miksi se on tärkeä. Viimeiseen kappaleeseen kuvataan lyhyesti harjoitustyön rakenne.
 2. Käyttöliittymän arviointi uudelleensuunnittelu varten: Tässä luvussa tulisi kuvata suunnittelun kohteeksi valittu käyttöliittymä sekä perustella uudelleensuunnittelun tarve lähdekirjallisuuteen viitaten. Tässä kohtaa tulisi siis sanallisesti kuvata käyttöliittymä ja perustella lähdekirjallisuuden avulla argumentoiden, miksi käyttöliittymä vaatii uudelleen suunnittelua.
 3. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysi: Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysissa analysoidaan tehtyjä suunnitteluratkaisuja ja niitä perustellaan lähdekirjallisuuden avulla käyttäen tieteellistä argumentointia.
 4. Vertaisarviointi: Liittäkää saamanne vertaisarvio harjoitustyöhön. Valittujen kolmen muutosehdotusten pohtiminen lähdekirjallisuuden avulla.
 5. Yhteenveto: nostakaa esille tärkeimmät asiat liittyen harjoitustyöhönne, pohtikaa kurssilla opittujen asioiden merkitystä ja omaa oppimisprosessianne
 6. Lähdeluettelo: vähintään 15 lähdettä

Tarkista lopuksi:

 • Onko kirjoitelman rakenne looginen eli liittyvätkö kappaleet luontevasti toisiinsa?
 • Ovatko johdanto ja päätäntö/johtopäätökset selkeitä?
 • Ovatko lähdeviitteet yhdenmukaisesti oikeassa muodossa?
 • Onko tekstissä samat lähdeviitteet kuin lähdeluettelossa?
 • Tarkista oikeinkirjoitus.

Opettaja

Sonja Kärkkäinen (FM)

Tuntiopettaja