TJTA104

Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, kevät 2020

Jyväskylän yliopisto

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien visuaalista suunnittelua, toteutusta ja testausta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen teorian, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla. Polkuavaimen kurssin videoluentoihin saat kurssin alussa sähköpostilistan kautta.

Aikataulu

To 9.1. 14:15 - 16:00 Luento 1 (kalvot / video) Auditorio 3 Aloitusluento (kurssirakenne & harjoitustyöohjeistus) Taipalus
Ti 14.1. 08:15 - 10:00 Luento 2 (kalvot / video) Auditorio 3 Teknologian inhimillisen dimension suunnitteleminen Pertti Saariluoma
Ti 14.1. Jokaisella on harjoitustyöryhmä -
To 16.1. 14:15 - 16:00 Luento 3 (kalvot / video) Auditorio 3 Visuaalinen suunnittelu ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa Johanna Silvennoinen
Ti 21.1. 08:15 - 10:00 Luento 4 (kalvot / video) Auditorio 3 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen paradigmat Jussi Jokinen
To 23.1. 14:15 - 16:00 Luento 5 (kalvot / video) Auditorio 3 User experience Rebekah Rousi
Ti 28.1. 08:15 - 10:00 Luento 6 (kalvot / video) Auditorio 3 Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu Johanna Silvennoinen
To 30.1. 14:15 - 16:00 Luento 7 (kalvot / video) Auditorio 3 Brändin vaikutukset käyttäjäkokemukseen Piia Perälä
Ma 3.2. 10:15 - 12:00 Demo 1: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 3.2. 12:15 - 14:00 Demo 1: ryhmä 2 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 3.2. 14:15 - 16:00 Demo 1: ryhmä 3 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ti 4.2. 08:15 - 10:00 Luento 8 (kalvot / video) Auditorio 3 Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä Jussi Jokinen
To 6.2. 14:15 - 16:00 Luento 9 (kalvot / video) Auditorio 3 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys- ja testaus Hannakaisa Isomäki
To 6.2. Käyttöliittymän uusien ja vanhojen toimintapolkujen palautus Moodleen -
Ti 11.2. 08:15 - 10:00 Luento 10 (kalvot / video) Auditorio 3 Heuristinen arviointi Päivi Majaranta
To 13.2. 14:15 - 16:00 Luento 11 (kalvot / video) Auditorio 3 Käyttöliittymäsuunnitelmien läpikäynti Johanna Silvennoinen
Ma 17.2. 10:15 - 12:00 Demo 2: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 17.2. 12:15 - 14:00 Demo 2: ryhmä 2 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 17.2. 14:15 - 16:00 Demo 2: ryhmä 3 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ti 18.2. 08:15 - 10:00 Luento 12 (kalvot / v1 v2) Auditorio 3 Arvolähtöinen osallistava ohjelmistosuunnittelu Ari Tuhkala
Ti 18.2. Vertaisarvioinnin palautus Moodleen -
To 20.2. 14:15 - 16:00 Luento 13 (kalvot / video) Auditorio 3 Käyttöliittymäsuunnittelu turvallisuuskriittisissä kohteissa Tuomo Kujala
Ti 25.2. 08:15 - 10:00 Luento 14 (kalvot / video) Auditorio 3 Käyttäjän psykologia Pertti Saariluoma
Ma 2.3. 10:15 - 12:00 Demo 3: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 2.3. 12:15 - 14:00 Demo 3: ryhmä 2 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Haapasaari/Leppänen/Pajula
Ma 2.3. 14:15 - 16:00 Demo 3: ryhmä 3 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Haapasaari/Leppänen/Pajula
To 5.3. Harjoitustyön JA oppimispäiväkirjan palautus Moodleen -

Esitietovaatimukset

ITKY100-kurssi

Kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kummatkin kurssit tai toisen kursseista, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Suoritustavat

Suoritustapana toimii harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä. Harjoitustyönä toteutetaan argumentointipohjaisesti käyttöliittymän suunnittelua tai uudelleensuunnittelua perustellen suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon ja luennolla esiteltyihin sisältöihin. Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demotilaisuuksia, joissa tehdään visuaalista käyttöliittymäsuunnittelua, heuristista vertaisarviointia sekä argumentointipohjaista kirjoittamista. Lisäksi jokainen kurssilainen kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Harjoitustyö tulee raportoida kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti. Ydin harjoitustyön kirjoittamisessa on perustella tehdyt suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon pohjautuen, ottaen huomioon ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset kyvyt ja kokemukset teknologiavuorovaikutuksessa. Kurssin voi suorittaa myös etänä.

Opetusmuodot

Luennot esitetään aikataulun mukaisesti videoluentoina luentosalissa. Ne voi katsoa myös omalla ajalla. Lisäksi kurssilla on demotilaisuuksia, joissa tuetaan harjoitustyön tekemistä. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi.

Kurssin laskennallinen työmäärä (5 op): 28 tuntia luentojen seuraamista + 6 tuntia demoissa työskentelyä + 20 tuntia kirjalliseen materiaaliin perehtymistä + 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen sisältäen oppimispäiväkirjan laatimisen

Harjoitustyö

Harjoitustyö eri osa-alueineen toteutetaan 2 tai 3 hengen ryhmissä ja palautetaan kirjallisena raporttina Moodleen pdf-tiedostona. Yksilötöitä tai yli 3 hengen harjoitustöitä ei arvostella. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen täyttää kurssin aikana kurssipäiväkirjaa, jotka nekin palautetaan Moodleen. Mallipohjat kurssipäiväkirjalle ja harjoitustyölle löytyvät materiaaleista.

1. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelu (tätä tuetaan 1. demoissa)

Valitkaa mielestänne parannusta vaativa käyttöliittymä. Havainnollistakaa käyttöliittymän yhden toiminnon suoritus toiminto- eli kuvapolkuna (esimerkki kuvapolusta). Tarkoitus on tuoda esille kuva kuvalta kuinka toiminto tapahtuu eri toimintovaiheissa. Uudelleensuunnitelkaa toiminto, ja kuvatkaa uusi käyttöliittymä kuvapolkuna. Muistakaa perustella tekemänne suunnitteluratkaisut harjoitustyössänne tutkimustietoon nojautuen. Kuvapolussa tulee olla vähintää kolme kuvaa aikaisemmasta käyttöliittymästä ja kolme kuvaa uudelleensuunnitellusta käyttöliittymästä. Analysoikaa parannusta vaativat kohdat valitsemallanne tavalla. Toteuttakaa yhteen toimintoon perustuen käyttöliittymän uudelleen suunnittelu kurssilla esitettyjen asioiden näkökulmasta (musta tuntuu ei riitä). Lähtökohtana on suunnitteluratkaisujen perustelu aikaisempaan tutkimukseen viitaten. Havainnollistakaa uudelleen suunniteltu toiminto kuvapolkuna. Kuvapolussa tulee olla vähintään 3 kuvaa.

Palauttakaa käyttöliittymäkuvat vanhasta toimintopolusta sekä uudelleen suunnittelemastanne toiminnosta Moodleen niille tarkoitettuun palautuslaatikkoon pdf-muodossa.

Lisäksi voi lisätä työvaihekuvia havainnollistaakseen suunnitteluprosessia.

2. Vertaisarviointi (tätä tuetaan 2. demoissa)

Tehkää toisen ryhmän käyttöliittymästä arviointi joko itsenäisesti tai demoissa. Saatte toisen ryhmän tuotoksen kurssin opettajalta yllä esitetyn aikataulun mukaisesti. Palauttakaa tekemänne vertaisarviointi Moodleen niille tarkoitettuun palautuslaatikkoon pdf-muodossa. Valitkaa saamastanne arvioinnista muutokset (vähintään 3), joihin otatte kantaa, eli perustelette lähdekirjallisuuden avulla muutoksen puolesta tai muutosta vastaan, ja raportoikaa se harjoitustyöraportissa. Perustelkaa valintanne luennoilla esitettyihin asioihin perustuen. Lisätkää saamanne vertaisarviointi harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

3. Vertaisarviointiin vastaaminen ja harjoitustyön viimeistely (tätä tuetaan 3. demoissa)

Valitkaa saamastanne toisen ryhmän arvioinnista muutokset (vähintään 3), joihin otatte kantaa, eli perustelette lähdekirjallisuuden avulla muutoksen puolesta tai muutosta vastaan, ja raportoikaa se harjoitustyöraportissa. Perustelkaa valintanne luennoilla esitettyihin asioihin perustuen. Lisätkää saamanne vertaisarviointi harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Yleisiä ohjeita harjoitustyön laadintaan

Harjoitustyö on raportti, jossa kuvataan, pohditaan tai selitetään jotakin ilmiötä tiiviisti pohjautuen lähdekirjallisuuteen. Harjoitustyössä pyritään käsittelemään aihetta johdonmukaisesti valitusta näkökulmasta lähdekirjallisuutta tiivistäen sekä viitaten tieteellisiin lähteisiin (kuten tieteelliset journal-julkaisut ja konferenssipaperit). Lähteistä tulee löytää ydinasia käsiteltävän näkökulman suhteen, sekä lähteiden avulla tulee löytyä käyttöliittymäsuunnittelussa tehtyjen muutoksien perustelut.

Harjoitustyön tekstiosa jakautuu otsakkeisiin ja alaotsakkeisiin. Lopetus eli johtopäätökset on kooste keskeisistä johtopäätöksistä. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös esitetyn asian käytännöllistä merkitystä ja viimeistään tässä osassa kirjoittaja tavallisesti tuo esiin omia näkemyksiään käsitellystä aiheesta, tutkimusten tuloksista ja ylipäätään argumenteista (väittämistä), joita harjoitustyössä on tuotu esiin.

Kiinnitä huomioita näihin: KIRJOITA AUKI sisällölliset teemat. RAJAA näkökulmasi. ESITTELE keskeiset käsitteet sopivassa yhteydessä. Opettele PROBLEMATISOIMAAN asioita. Toisin sanoen älä ota lukemaasi sellaisenaan äläkä tyydy vain toistamaan mitä lähteet sanovat, vaan pohdi lukemaasi omalta kannaltasi, esitä lukemallesi kysymyksiä ja yritä löytää niihin vastauksia. Tämä on asioiden kriittistä arviointia. Ennen muuta: ARGUMENTOI omien näkemystesi ja kysymyksenasettelujesi puolesta. Mitä argumentointi on? Se on ajatusten esittämistä ja niiden puolustamista ja perustelemista. Argumentointi on kaiken opiskeluun ja tutkimukseen liittyvän toiminnan ytimessä.

 • Harjoitustyössä on noin 10 tekstisivua. Kansilehti, sisällysluettelo, liitteet ja lähdeluettelo eivät ole tekstisivuja.
 • Saamanne vertaisarviointi liitetään harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Harjoitustyön rakenne

 1. Tiivistelmä: Suomenkielinen tiivistelmä
 2. Johdanto: Harjoitustyön idea, mikä on teema ja miksi se on tärkeä. Viimeiseen kappaleeseen kuvataan lyhyesti harjoitustyön rakenne.
 3. Käyttöliittymän arviointi uudelleensuunnittelu varten: Tässä luvussa tulisi kuvata suunnittelun kohteeksi valittu käyttöliittymä sekä perustella uudelleensuunnittelun tarve lähdekirjallisuuteen viitaten. Tässä kohtaa tulisi siis sanallisesti kuvata käyttöliittymä ja perustella lähdekirjallisuuden avulla argumentoiden, miksi käyttöliittymä vaatii uudelleen suunnittelua.
 4. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysi: Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysissa analysoidaan tehtyjä suunnitteluratkaisuja ja niitä perustellaan lähdekirjallisuuden avulla käyttäen tieteellistä argumentointia.
 5. Vertaisarviointi: Liittäkää saamanne vertaisarvio harjoitustyöhön. Valittujen kolmen muutosehdotusten pohtiminen lähdekirjallisuuden avulla.
 6. Yhteenveto: nostakaa esille tärkeimmät asiat liittyen harjoitustyöhönne, pohtikaa kurssilla opittujen asioiden merkitystä ja omaa oppimisprosessianne.
 7. Lähdeluettelo: vähintään 15 lähdettä.
 8. Liite 1: Käyttöliittymän kuvapolku
 9. Liite 2: Käyttöliittymän uudelleensuunnittelu
 10. Liite 3: Vertaisarviointi

Tarkista lopuksi:

 • Onko kirjoitelman rakenne looginen eli liittyvätkö kappaleet luontevasti toisiinsa?
 • Ovatko johdanto ja päätäntö/johtopäätökset selkeitä?
 • Ovatko lähdeviitteet yhdenmukaisesti oikeassa muodossa?
 • Onko tekstissä samat lähdeviitteet kuin lähdeluettelossa?
 • Tarkista oikeinkirjoitus.

Arviointi

Asteikolla 1-5. Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten

 • - kattavasti työssä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia, sekä perusteltu tehdyt suunnitteluratkaisut
 • - hyvin käyttäjälähtöisyyden eri näkökulmat on sisällytetty työhön
 • - miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta
 • - arvioinnissa otetaan huomioon sekä harjoitustyö kokonaisuutena, että yksilön osuus

Linkit

Mallipohjat ja ohjetiedostot

Kurssilla käytettävät mallipohjat ja ohjeistukset.