TJTA104

Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus

Jyväskylän yliopisto

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien visuaalista suunnittelua, toteutusta ja testausta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen teorian, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.

Aikataulu

Ti 8.1. 10:15 - 12:00 Luento 1 Auditorio 3 Aloitusluento (kurssirakenne & harjoitustyöohjeistus) Kaikki opettajat paikalla
To 10.1. 14:15 - 16:00 Luento 2 Auditorio 3 Teknologian inhimillisen dimension suunnitteleminen Pertti Saariluoma
Ti 15.1. 10:15 - 12:00 Luento 3 Auditorio 3 Visuaalinen suunnittelu ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa Johanna Silvennoinen
To 17.1. 14:15 - 16:00 Luento 4 Auditorio 3 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen paradigmat Jussi Jokinen
Ti 22.1. 10:15 - 12:00 Luento 5 Auditorio 3 User experience Rebekah Rousi
To 24.1. 14:15 - 16:00 Luento 6 Auditorio 3 Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu Johanna Silvennoinen
Ti 29.1. 10:15 - 12:00 Luento 7 Auditorio 3 Brändin vaikutukset käyttäjäkokemukseen Piia Perälä
To 31.1. 14:15 - 16:00 Luento 8 Auditorio 3 Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä Jussi Jokinen
Ma 4.2. 10:15 - 12:00 Demo 1: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 4.2. 12:15 - 14:00 Demo 1: ryhmä 2 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 4.2. 14:15 - 16:00 Demo 1: ryhmä 3 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ti 5.2. 10:15 - 12:00 Luento 9 Auditorio 3 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys- ja testaus Hannakaisa Isomäki
To 7.2. Käyttöliittymän uusien ja vanhojen kuvien palautus Moodleen Johanna Silvennoinen
To 7.2. 14:15 - 16:00 Luento 10 Auditorio 3 Heuristinen arviointi Päivi Majaranta
Ti 12.2. 10:15 - 12:00 Luento 11 Auditorio 3 Käyttöliittymäsuunnitelmien läpikäynti Johanna Silvennoinen
To 14.2. 14:15 - 16:00 Luento 12 Auditorio 3 Arvolähtöinen osallistava ohjelmistosuunnittelu Ari Tuhkala
Ma 18.2. 10:15 - 12:00 Demo 2: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 18.2. 12:15 - 14:00 Demo 2: ryhmä 2 Europe, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 18.2. 14:15 - 16:00 Demo 2: ryhmä 3 Europe, Finland, Mountains, Lakes Vertaisarviointi Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ti 19.2. 10:15 - 12:00 Luento 13 Auditorio 3 Käyttöliittymäsuunnittelu turvallisuuskriittisissä kohteissa Tuomo Kujala
Ti 19.2. Demo 2: Heuristisen vertaisarvioinnin palautus Moodleen Sonja Kärkkäinen
To 21.2. 14:15 - 16:00 Luento 14 Auditorio 3 Käyttäjän psykologia Pertti Saariluoma
Ma 4.3. 10:15 - 12:00 Demo 3: ryhmä 1 Sovjet, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 4.3. 12:15 - 14:00 Demo 3: ryhmä 2 Europe, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Kärkkäinen/Perälä/Tienari
Ma 4.3. 14:15 - 16:00 Demo 3: ryhmä 3 Europe, Finland, Mountains, Lakes Harjoitustyön viimeistely Kärkkäinen/Perälä/Tienari
To 7.3. Harjoitustyön palautus Moodleen Johanna Silvennoinen

Osaamistavoitteet

Kurssilla esitellyt sisällöt luovat monipuolisen kuvan ihmisestä teknologian vuorovaikutuksessa. Näitä sisältöjä harjoitellaan ja konkretisoidaan visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun avulla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun, toteutuksen ja testauksen perusteet. Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyys- ja käyttäjäkokemustutkimuksen menetelmiä. Ydinosaamisalueena on ymmärtää argumentointipohjaisen suunnittelun merkitys ja tärkeys ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelussa. Argumentoiva suunnittelu on teknologisten suunnitteluratkaisujen perustelemista ihmistä koskevaan tutkimustietoon perustuen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusteet siitä, miten tieteellinen argumentoiva kirjoittaminen eroaa populaariteksteistä.

Esitietovaatimukset

ITKY100-kurssi

Kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kummatkin kurssit tai toisen kursseista, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Opetusmuodot

Luentoja yhteensä 28 tuntia. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään harjoitustyön tekemiseen. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi. Demoissa saa ohjeistusta harjoitustyön tekemiseen ja viimeistelyyn.

 • 5 op =

 • + 28 tuntia luentojen seuraamista

 • + 6 tuntia demoissa työskentelyä

 • + 20 tuntia kirjalliseen materiaaliin perehtymistä

 • + 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen sisältäen oppimispäiväkirjan laatimisen

Suoritustavat

Kurssilla on luentoja yhteensä 28 tuntia (14 luento-opetuskertaa). Luennoissa yhdistyy kaksi näkökulmaa ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen; teknologisten artefaktien suunnittelu sekä ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset prosessit teknologiavuorovaikutuksessa. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään käyttöliittymän suunnitteluun, heuristiseen vertaisarviointiin, sekä argumentointipohjaiseen harjoitustyön kirjoittamiseen. Kurssin voi suorittaa myös etänä. Suoritustapana toimii harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä ja toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä toteutetaan argumentointipohjaisesti käyttöliittymän suunnittelua tai uudelleensuunnittelua perustellen suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon ja luennolla esiteltyihin sisältöihin. Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään visuaalista käyttöliittymäsuunnittelua, heuristista vertaisarviointia sekä argumentointipohjaista kirjoittamista. Lisäksi jokainen kurssilainen kirjoittaa harjoitustyöpäiväkirjaa. Harjoitustyö tulee raportoida kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti. Ydin harjoitustyön kirjoittamisessa on perustella tehdyt suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon pohjautuen, ottaen huomioon ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset kyvyt ja kokemukset teknologiavuorovaikutuksessa.

Arviointi

Asteikolla 1-5. Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten

 • - kattavasti työssä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia, sekä perusteltu tehdyt suunnitteluratkaisut
 • - hyvin käyttäjälähtöisyyden eri näkökulmat on sisällytetty työhön
 • - miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta - miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin

Linkit

Mallipohjat ja ohjetiedostot

Kurssilla käytettävät mallipohjat ja ohjeistukset.

Polkuavaimen kurssin videoluentoihin löydät Korpista kurssin verkkosivuilta.

Demotehtävät

Jokaista demotehtävää varten on yksi tapaamiskertaa. Tarkista aikataulu ja ilmoittaudu Moodlessa ryhmään.

Demo 1

Käyttöliittymäsuunnittelun työkalut

Käyttöliittymän yhden toiminnon uudelleensuunnittelu havainnollistetaan käyttöliittymäkuvapolkuna. Tarkoitus on tuoda esille kuva kuvalta kuinka toiminto on uudelleensuunniteltu eri toimintovaiheissa. Muistakaa perustella tekemänne suunnitteluratkaisut harjoitustyössänne tutkimustietoon nojautuen. Kuvapolussa tulee olla vähintää kolme kuvaa aikaisemmasta käyttöliittymästä ja kolme kuvaa uudelleensuunnitellusta käyttöliittymästä. Kuvapolut palautetaan Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon pdf-tiedostona 7.2.2020 mennessä.

Harjoitustyön ohjeistus sekä siinä olevaan esimerkkiin liittyvät tiedostot

Demo 2

Vertaisarviointi

Palauttakaa tekemänne vertaisarviointi Moodlen palautuslaatikkoon 19.2.2020 mennessä.

Demo 3

Harjoitustyön viimeistely

Palauttakaa tekemänne harjoitustyö ilman kuvia Moodlessa sille tarkoitettuun palautuslaatikkoon pdf-tiedostona 7.3.2020 mennessä. Harjoitustyöpäiväkirja tulee jokaisen palauttaa Moodlessa sille tarkoitetulle palautuslaatikolle pdf-tiedostona 7.3.2020 mennessä.

Kurssilla käytettävät mallipohjat ja ohjeistukset

Harjoitustyö

Harjoitustyö eri osa-alueineen toteutetaan 2 tai 3 hengen ryhmissä ja palautetaan kirjallisena raporttina Moodlessa sille tarkoitettuun palautuslaatikkoon pdf-tiedostona 7.3.2020 mennessä. Jokainen ryhmän jäsen täyttää kurssin aikana kurssipäiväkirjaa, jotka lisätään myös Moodlessa sille tarkoitettuun palautuslaatikkoon. Mallipohjat kurssipäiväkirjalle ja harjoitustyölle löytyvät materiaaleista.

Hallinnollisista syistä on erityisen tärkeää, että muistat käydä täyttämässä Moodleen ryhmäläisten nimet.

Aikataulu

 • 7.2.2020 käyttöliittymän toimintopolut ja uudelleen suunnitteltu toiminto palautetaan Moodleen. Alkuperäisestä kuvapolusta tulisi olla vähintään kolme kuvaa ja uudelleensuunnitellusta kuvapolusta myös tulisi olla vähintään kolme kuvaa. Molemmat tulisi palauttaa Moodleen niille tarkoitettuun palautuslaatikkoon pdf-tiedostona.
 • 19.2.2020 vertaisarvioparinne toimintopolusta tehty vertaisarviointi palautetaan Moodleen pdf-tiedostona
 • 7.3.2020 ryhmän harjoitustyöraportti palautetaan Moodleen pdf-tiedostona
 • 7.3.2020 jokaisen ryhmän jäsenen kurssipäiväkirja palautetaan Moodleen pdf-tiedostona

1. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelu

Valitkaa mielestänne parannusta vaativa käyttöliittymä. Analysoikaa parannusta vaativat kohdat valitsemallanne tavalla. Toteuttakaa yhteen toimintoon perustuen käyttöliittymän uudelleen suunnittelu kurssilla esitettyjen asioiden näkökulmasta. Lähtökohtana on suunnitteluratkaisujen perustelu aikaisempaan tutkimukseen viitaten. Havainnollistakaa uudelleen suunniteltu toiminto käyttöliittymäkuvapolkuna. Kuvapolussa tulee olla vähintään 3 kuvaa.

Palauttakaa käyttöliittymäkuvat vanhasta toimintopolusta sekä uudelleen suunnittelemastanne toiminnosta Moodleen niille tarkoitettuun palautuslaatikkoon 7.2.2020 mennessä.

Lisäksi voi lisätä työvaihekuvia havainnollistaakseen suunnitteluprosessia.

2. Vertaisarviointi

Tehkää toisen ryhmän käyttöliittymästä arviointi joko itsenäisesti tai demoissa (18.2.2020). Saatte tiedon vertaisarviointiparistanne ennen 13.2.2020. Palauttakaa tekemänne vertaisarviointi Moodleen niille tarkoitettuun palautuslaatikkoon 19.2.2020 mennessä. Valitkaa saamastanne arvioinnista muutokset (vähintään 3), joihin otatte kantaa, eli perustelette lähdekirjallisuuden avulla muutoksen puolesta tai muutosta vastaan, ja raportoikaa se harjoitustyörapostissa. Perustelkaa valintanne luennoilla esitettyihin asioihin perustuen. Lisätkää saamanne vertaisarviointi harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Kirjoitusohje

Harjoitustyö on raportti, jossa kuvataan, pohditaan tai selitetään jotakin ilmiötä tiiviisti pohjautuen lähdekirjallisuuteen. Harjoitustyössä pyritään käsittelemään aihetta johdonmukaisesti valitusta näkökulmasta lähdekirjallisuutta tiivistäen sekä viitaten tieteellisiin lähteisiin (kuten tieteelliset journal-julkaisut ja konferenssipaperit). Lähteistä tulee löytää ydinasia käsiteltävän näkökulman suhteen, sekä lähteiden avulla tulee löytyä käyttöliittymäsuunnittelussa tehtyjen muutoksien perustelut.

Harjoitustyön tekstiosa jakautuu otsakkeisiin ja alaotsakkeisiin. Lopetus eli johtopäätökset on kooste keskeisistä johtopäätöksistä. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös esitetyn asian käytännöllistä merkitystä ja viimeistään tässä osassa kirjoittaja tavallisesti tuo esiin omia näkemyksiään käsitellystä aiheesta, tutkimusten tuloksista ja ylipäätään argumenteista (väittämistä), joita harjoitustyössä on tuotu esiin.

Kiinnitä huomioita näihin: KIRJOITA AUKI sisällölliset teemat. RAJAA näkökulmasi. ESITTELE keskeiset käsitteet sopivassa yhteydessä. Opettele PROBLEMATISOIMAAN asioita. Toisin sanoen älä ota lukemaasi sellaisenaan äläkä tyydy vain toistamaan mitä lähteet sanovat, vaan pohdi lukemaasi omalta kannaltasi, esitä lukemallesi kysymyksiä ja yritä löytää niihin vastauksia. Tämä on asioiden kriittistä arviointia. Ennen muuta: ARGUMENTOI omien näkemystesi ja kysymyksenasettelujesi puolesta. Mitä argumentointi on? Se on ajatusten esittämistä ja niiden puolustamista ja perustelemista. Argumentointi on kaiken opiskeluun ja tutkimukseen liittyvän toiminnan ytimessä.

Ohjeita harjoitustyöhön

 • Harjoitustyössä on noin 10 tekstisivua. Kansilehti, sisällysluettelo, liitteet ja lähdeluettelo eivät ole tekstisivuja.
 • Kuvia käyttöliittymäpoluista ei liitetä harjoitustyöraporttiin, vaan ne löytyvät Korpin linkin alta.
 • Saamanne vertaisarviointi liitetään harjoitustyöraporttiin liitteeksi.

Harjoitustyön rakenne

 1. Tiivistelmä: Suomenkielinen tiivistelmä
 2. Johdanto: Harjoitustyön idea, mikä on teema ja miksi se on tärkeä. Viimeiseen kappaleeseen kuvataan lyhyesti harjoitustyön rakenne.
 3. Käyttöliittymän arviointi uudelleensuunnittelu varten: Tässä luvussa tulisi kuvata suunnittelun kohteeksi valittu käyttöliittymä sekä perustella uudelleensuunnittelun tarve lähdekirjallisuuteen viitaten. Tässä kohtaa tulisi siis sanallisesti kuvata käyttöliittymä ja perustella lähdekirjallisuuden avulla argumentoiden, miksi käyttöliittymä vaatii uudelleen suunnittelua.
 4. Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysi: Käyttöliittymän uudelleensuunnittelun analyysissa analysoidaan tehtyjä suunnitteluratkaisuja ja niitä perustellaan lähdekirjallisuuden avulla käyttäen tieteellistä argumentointia.
 5. Vertaisarviointi: Liittäkää saamanne vertaisarvio harjoitustyöhön. Valittujen kolmen muutosehdotusten pohtiminen lähdekirjallisuuden avulla.
 6. Yhteenveto: nostakaa esille tärkeimmät asiat liittyen harjoitustyöhönne, pohtikaa kurssilla opittujen asioiden merkitystä ja omaa oppimisprosessianne.
 7. Lähdeluettelo: vähintään 15 lähdettä.
 8. Liite 1: Liitteenä saatu vertaisarviointi

Tarkista lopuksi:

 • Onko kirjoitelman rakenne looginen eli liittyvätkö kappaleet luontevasti toisiinsa?
 • Ovatko johdanto ja päätäntö/johtopäätökset selkeitä?
 • Ovatko lähdeviitteet yhdenmukaisesti oikeassa muodossa?
 • Onko tekstissä samat lähdeviitteet kuin lähdeluettelossa?
 • Tarkista oikeinkirjoitus.

Opettajat

Johanna Silvennoinen (FT, TaM)

Vastuuopettaja (Kognitiotiede)

Sonja Kärkkäinen (FM)

Tuntiopettaja (Tietotekniikka)-opintojakson yhteyshenkilö

Piia Perälä (KTM)

Tuntiopettaja (Tietojärjestelmätiede)

Annriikka Tienari (LuK)

Tuntiopettaja (Tietotekniikka)